All Nokia Mobile Price in USA 2022

Nokia Mobile Prices in USA 2022 Price RAM Storage
Nokia NX Pro 2022 $896 12GB 256GB
Nokia Legend Pro Max $1490 16GB 512GB
Nokia Legend Max $599 12GB,16GB 256GB,512GB
Nokia Vitech Ultra Max $499 12GB,16GB 256GB,512GB
Nokia G400 $240 6GB 128GB
Nokia G100 $200 4GB,6GB 128GB
Nokia C100 $140 4GB 64GB
Nokia C200 $144 3GB 32GB